Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Preinkubacja-szybki start dla przedsiębiorczych Inkubator PW - wiosna 2020

(To pytanie jest wymagane)
Prosimy o podanie, z ilu osób składa się zespół:
(To pytanie jest wymagane)
Prosimy o wypełenienie poniższych danych dotyczących uczestnika:
(To pytanie jest wymagane)
Prosimy o wypełenienie poniższych danych dotyczących lidera grupy:
(To pytanie jest wymagane)
Czy w zespole są osoby będące studentami Politechniki Warszawskiej?
(To pytanie jest wymagane)
Krótki opis pomysłu na produkt lub usługę (stopień zaawansowania prac)
(To pytanie jest wymagane)
Jaką rynkową potrzebę zidentyfikowano? Jaki problem rozwiązuje twój produkt/usługa?
(To pytanie jest wymagane)
Potencjalny użytkownik/klient twojego produktu/usługi
(To pytanie jest wymagane)
Posiadane zasoby (zespół, kompetencje, sprzęt i czas)
(To pytanie jest wymagane)
Krótki opis konkurencji; jaka jest wielkość rynku?
(To pytanie jest wymagane)
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, e-mail) przez Politechnikę Warszawską z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w celach otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
(To pytanie jest wymagane)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z organizacją i obsługą programu szkoleniowego pt.: "Preinkubacja-szybki start dla przedsiębiorczych".– podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO: art. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 7 ust. 3 Załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 92/2019 z dnia 4/12/2019).
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji do programu „Preinkubacja – Szybki start dla przedsiębiorczych” oraz uczestnictwie w nim.
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.